แนวทางสำรวจสภาวะสุขภาพแรงงานนอกระบบ


ขอให้สถานบริการทุกแห่ง ในสังกัด สสอ.รามัน แจ้งอสม. สำรวจ สภาะวะสุขภาพ โดยใช้ แบบประเมิน ความเสี่ยงหน้า 25  ในคู่มือ 
แนวทางการดำเนินงานแรงงานนอกระบบ

รวบรวม ส่ง สสอ .รามัน ภายในวันที่ 11 พ.ค. 2555

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan