สำรวจแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ของผู้ปฏิบัติงาน

เรียน ผอ.รพ.สต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

          ไฟล์การสำรวจแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ปี2556 รอบที่ 1 จำนวน 6 ไฟล์
เพื่อดำเนินการดังนี้ 1.  1. เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยเก็บจากผู้ปฏิบัติงานในรพ.สต.ทุกคน
  2. นำข้อมูลที่ได้บันทึกในแบบสอบถาม คีย์เข้าโปรแกรม
  3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว กรุณาส่งเมล์กลับมายัง piyapon2310@hotmail.com ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อรวบรวมส่ง สสจ. ตามกำหนด สำหรับหนังสือส่ง ได้ใส่ไว้ในล้อกเก้อร์ของ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว 


ขอบคุณครับ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan